Medi ambient

Convenis amb l’administració: Programa d’Actuacions de l’ASFAC-DARP-DMAH

Pinsos Sant Antoni està adherida al Conveni de col·laboració subscrit entre l’Associació Catalana de Fabricants de Pinsos (ASFAC) i els Departaments d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, de Medi Ambient i Habitatge, per al desenvolupament d’un programa d’alimentació animal per tal d’assolir una menor càrrega contaminant dels purins. Així, a Pinsos Sant Antoni hem desenvolupat una nova generació de pinsos per a totes les fases d’alimentació que redueix el volum i el contingut de nutrients de les dejeccions porcines, permetent classificar-nos en el Nivell III d’aquest programa d’actuació. Així en anys successius d’aquest programa, hem assolit unes reduccions en l’excreció de nitrogen de 20% en truges de gestació, cria i llavores del 25% en porcs d’arrancada, creixement i engreix, respecte els nivells d’excreció convencionals previstos en el Real Decret 324/2000.

CERTIFICAT ISO 14001:2015 – Desenvolupament, producció i comercialització de pinsos per a l’alimentació animal. Serveis d’assessorament tècnics veterinari i comercial. Comercialització de medicaments d’ús veterinari, plaguicides i material auxiliar de granges .

CERTIFICAT EMAS – Desenvolupament, producció i comercialització de pinsos per a l’alimentació animal. Serveis d’assessorament tècnics veterinari i comercial. Comercialització de medicaments d’ús veterinari, plaguicides i material auxiliar de granges .

Declaració Ambiental 2022 

Integració amb l’entorn urbanístic

Pinsos Sant Antoni creiem fermament que les activitats ramaderes poden conviure amb els altres usos del territori, i per això treballem per fer-ho realitat amb la comunicació i coordinació amb els Ajuntaments veïns i els sectors socials.

Gestió de purins

A més a més del desenvolupament de noves generacions de pinsos per assolir una menor càrrega contaminant dels purins, a les granges de Pinsos Sant Antoni treballem perquè l’impacte ambiental dels purins generats sigui el menor possible. Així, en col·laboració amb l’Empresa AGROTECH, les nostres basses de purins estan monotoritzades mitjançant sensors en continu, que permeten a l’empresa de tractament d’aquests gestionar en temps real la producció de purins a les granges, el transport d’aquests i la seva aplicació a parcel·les segons els corresponents plans de dejeccions ramaderes.

Gestió de residus

Autoritat competent és: l’Agència de Residus de Catalunya

Catàleg de residus de Catalunya: https://sdr.arc.cat/sdr/ListGrupsResidus.do

Agència de Residus de Catalunya: 93 567 33 00

Manteniment de l’entorn