Política integrada

La política Integrada de PINSOS SANT ANTONI, S.A. és la de fabricar pinsos compostos per a l’alimentació animal, d’acord amb les necessitats del client i especificacions normatives, garantint la qualitat en la fabricació, en la traçabilitat i seguint les normatives referents a seguretat alimentària i amb el màxim respecte pel medi ambient.

D’acord amb aquesta política s’ha establert un Sistema de Gestió Integrada, el qual garanteix que les activitats emmarcades dins el mateix es porten a terme d’acord amb les directrius contingudes en els documents del sistema, per així poder atendre les expectatives i necessitats dels clients millorant contínuament la competitivitat.

Aquest sistema integrat es fomenta en les següents referéncies normatives:

– Qualitat: Norma UNE-EN ISO 9001:2000

– Medi Ambient: Reglament Europeu EMAS 761:2001

– Seguretat Alimentària: Reglament Europeu 183:2005

Els objectius de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient que resultin de l’aplicació d’aquesta política han de tenir el propòsit d’aportar millores que hauran de beneficiar a totes les parts interessades. Per tal de desenvolupar-ho, la Direcció adquireix els següents compromisos:

– Aportar els recursos necessaris tan humans, d’infraestructura com d’entorn de treball per tal d’implementar el sistema de gestió integrat.

– Millorar contínuament els resultats del sistema de Gestió Integrat, i sempre que sigui possible prevenir la contaminació.

– Complir amb la legislació i reglamentació ambiental i aplicable a producte que sigui d’aplicació, així com qualsevol altre compromís voluntari que adquireixi Pinsos Sant Antoni.

És responsabilitat de PINSOS SANT ANTONI, S.A., que la Política i els objectius que es deriven del sistema integrat de l’empresa siguin entesos, implantats i revisats periòdicament. En particular per Medi Ambient, els objectius aniran encaminats a millorar el comportament dels aspectes ambientals considerats significatius, com són la gestió de residus i de les emissions atmosfèriques.

És voluntat de PINSOS SANT ANTONI, S.A. formar, informar i sensibilitzar tant al personal com d’altres parts interessades, dels compromisos adquirits en aquesta política.