Política integrada

La política Integrada de PINSOS SANT ANTONI, S.A. respecte a la Fabricació de pinsos compostos per a l’alimentació animal, els Serveis d’assessorament tècnics veterinari i comercial, i la Comercialització de medicaments veterinaris, material auxiliar i plaguicides d’ús ramader, és la de treballar d’acord amb les necessitats del client i especificacions normatives, garantint la qualitat en la fabricació i serveis, en la traçabilitat i en el destí i seguint les normatives referents a seguretat alimentària i amb el màxim respecte pel medi ambient.

D’acord amb aquesta política s’ha establert un Sistema de Gestió Integrada, el qual garanteix que les activitats emmarcades
dins el mateix es porten a terme d’acord amb les directrius contingudes en els documents del sistema, per així poder
atendre les expectatives i necessitats dels clients millorant contínuament la competitivitat.
Aquest sistema integrat es fonamenta en les següents referències normatives:

 • Qualitat: Norma UNE-EN ISO 9001
 • Medi Ambient: Norma UNE-EN ISO 14001 i Reglament Europeu EMAS 1221/2009 modificat pel
  Reglament UE 1505/2017 i pel Reglament (UE) 2018/2026
 • Seguretat Alimentària: Reglament Europeu 183/2005

Els objectius de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient que resultin de l’aplicació d’aquesta política han de tenir el
propòsit d’aportar millores que hauran de beneficiar a totes les parts interessades.
Per tal de desenvolupar-ho, la Direcció adquireix els següents compromisos:

 • Aportar els recursos necessaris tan humans, d’infraestructura com d’entorn de treball per tal d’implementar el
  sistema de gestió integrat.
 • Millorar contínuament els resultats del Sistema de Gestió Integrada.
 • La protecció del Medi Ambient i la prevenció de la contaminació, especialment en l’ús sostenible dels recursos
  energètics i en la prevenció de la contaminació atmosfèrica.
 • Complir amb la legislació i reglamentació ambiental i aplicable a productes i serveis que siguin d’aplicació, així com
  qualsevol altre compromís voluntari que adquireixi Pinsos Sant Antoni.

És responsabilitat de PINSOS SANT ANTONI, S.A., que la Política i els Objectius que és deriven del sistema integrat de
l’empresa siguin entesos, implantats i revisats periòdicament. L’establiment d’objectius es realitzarà tenint en compte la
Política Integrada, els aspectes ambientals significatius, els requisits i necessitats de les parts interessades, la valoració del
context, així com els riscos i oportunitats detectats.

És voluntat de Pinsos Sant Antoni formar, informar i sensibilitzar tant al personal com d’altres parts interessades, dels
compromisos adquirits en aquesta política.